+420 606 611 116

Terapie reflexních zón na nohou podle Hanne Marquardt

V roce 1958 jsem si vůbec nedovedla představit, že pohled na malou anglickou knížku „Stories the Feet can tell” od Eunice Ingham bude mít pro můj celý život tak dalekosáhlý význam. V té době jsem měla za sebou tříleté studium na zdravotní sestru v Anglii, státní závěrečnou zkoušku z masérství a dechové terapie a připravovala jsem se na vlastní praxi. Od této doby mne nohy provázejí v povolání více než 60 let a osobně se mi staly důležitým nástrojem mých životních zkušeností.

Historické pozadí

Terapie reflexních zón na nohou (v následujícím textu RTN) se vyvinula z dávného lidského vědění předávaného dalším generacím až dospěla do dnešní podoby. Již před tisíci lety byly známy různé možnosti léčení z různých míst na těle, vzdálených od místa příznaku nemoci. Vědění o účinku určitých bodů na noze na celý organismus bylo známo již původním obyvatelům Severní a Střední Ameriky – indiánům.

Začátkem minulého století  americký Dr. William Fitzgerald pozoroval dobré výsledky léčby pomocí reflexních zón u různých indiánských kmenů žijících v rezervacích. V rámci svého lékařského bádání vypracoval Fitzgerald  jednoduchý model 10 podélných tělesných zón, s jejichž pomocí mohl empiricky doložit terapeuticky využitelné propojení mezi celým tělem a nohama člověka  (obr. 1 ).

Vypozoroval, že nerovnováhu či přímo onemocnění, které se vyskytují v konkrétní podélné tělesné zóně na lidském těle, lze pohmatem lokalizovat ve stejné podélné zóně na nohou jako zatížené body (např. projevující se bolestí). Terapeutickým působením v těchto bodech je možné ovlivnit původní nastavení v organismu.

Například u pacientů s pohybovým omezením a bolestmi páteře (v podélné zóně 1) často nacházíme bolestivá místa na vnitřní podélné klenbě u obou nohou (opět podélné zóny 1). Díky manuálnímu ošetření je v těchto bodech většinou během krátké doby dosaženo zmenšení intenzity bolesti. Současně se zlepšují i potíže v oblasti zad. Celostní ošetření předpokládá odborné znalosti v rámci terapeutických souvislostí.

V následujících desetiletích zasvětil Fitzgerald do této své metody ošetřování progresivní lékaře a terapeuty. Až do roku 1920 se jednalo o nejznámější manuální formu terapie v Americe. Když se ale dostaly do popředí jiné metody léčení, upadlo ošetřování na nohou v reflexních zónách v terapeutických kruzích v zapomnění.

Americká masérka Eunice Ingham začala okolo roku 1930 předávat Fitzgeraldovy poznatky ve zjednodušené podobě lidem, kteří si vážili svého zdraví a chtěli si ho sami udržet. Tyto poznatky však nebyly předávány ve smyslu vzdělávání odborné veřejnosti, ale jako prostředek k samoléčbě. Tato zjednodušená forma ošetření se rozšířila v mnoha zemích jako Reflexology“. Já jsem se v roce 1967 seznámila s paní Ingham, tehdy již 80letou, během jejího víkendového kurzu pro laiky v Torontu, který jsem absolvovala.

Vývoj v Evropě

Jako 26leté terapeutce se mi dostala do rukou brožurka E. Ingham o této speciální masáži nohou. S mnoha pochybnostmi jsem začala prověřovat uvedené zóny na nohou svých pacientů. Již po několika týdnech mi bylo jasné, že mám k dispozici velmi účinný terapeutický prostředek, který se osvědčil u nejrozličnějších nemocí. Přesto u mne stále ještě přetrvávala velká intelektuální skepse, neboť jak W. Fitzgerald, tak E. Ingham, nebyli schopni předložit vědecky fundovaný důkaz o účinnosti tohoto způsobu ošetření nohou. (Od r. 1990 je k dispozici několik studií o RTN.)

Trvalo mnoho měsíců, než jsem akceptovala, že jde o účinnou terapii, která působí, i když to naše racionální vědomí nepovažuje za možné. Přesvědčivé praktické zkušenosti a výsledky u mých mnohých pacientů mi dopomohly k tomu, že jsem toto ošetření brzy hodnotila jinak. Jasně jsem rozpoznala, že zlepšení nebo vyléčení stávajících potíží u pacientů nezávisí jen na mých odborných znalostech a empatii, aleže do hry přichází i další vlivy které leží mimo možnosti mého působení.

Tento poznatek mi ulehčil mojpráci. Bylo mi jasné, že já sama nejsem zodpovědná za to, zdaa kdy se zlepší pacientův stav, ale že výsledek léčení z velké části závisí na vitalitě a regeneračním potenciálu pacienta a na tom, jak se mi s nimi podaří navázat „terapeuticko – manuální rozhovor. Taky jsem nalezla hlubší smysl své profese - ve svém oboru nepracuji jen pro to, abych dosáhla osobních úspěchů, ale především, abych druhé lidi doprovázela v jejich těžkých životních situacích.

Čím déle jsem pracovala na nohou mých pacientů, o to více se ukazovalo, že zdánlivě jednoduchá metoda reflexních zón nabízí velký potenciál dalšího rozvoje. Návštěvou u Eunice Ingham, výměnou našich osobních poznatků a díky mým dlouholetým zkušenostem z vlastní praxe mě napadlo, že možná nadešel čas, abych se pokusila v Evropě vyzdvihnout „ Reflexologii “ z roviny prevence na terapeuticko –profesionální úroveň,jak tomu bylo v dobách Fitzgeralda.

V roce 1967 jsem se s tlukoucím srdcem rozhodla nabídnout svůj malý kurz pro část odborné zdravotnické veřejnosti.Toto rozhodnutí bylo velmi důležité pro pozdější vývoj RTN, neboť u nás v Německu určuje zákonodárce, které skupiny povolání smí ošetřovat nemocné a které nesmí. Samozřejmě jsem nevěděla, zda se můj záměr zdaří, neboť jednoduchá metoda automasáže nohou podle Ingham byla v Německu známá již 10 let a dle mého názoru zaujala důležité místo v samoléčbě.

Zřejmě dozrál čas, aby ošetřování nohou byla přiznána pozice terapie, neboť narůstal zájem z profesionálních kruhů. Odpovídala mu i známá skutečnost, že člověk v dnešní době častěji potřebuje diferencovanou a odborně náročnější terapeutickou péči a vedení. Aby se zdůraznil rozdíl mezi prací na úrovni laiků (Reflexologií) a na úrovni odborně terapeutické, jsem před mnoha lety nazvala další vývoj metody “Terapií reflexních zón na noze”. .

Jelikož narůstal zájem o RTN, vzniklo z naší školy ve Schwarzwaldu v průběhu let a desetiletí 15 autorizovaných škol v Německu i v cizině. Lektoři byli zodpovědně vyškoleni a výuku provádí s velkým osobním a profesionálním nasazením. Podstatnou měrou se podíejí na stále se zvyšující úrovni RTN. Dobré jméno metody právě proto leží v rukou terapeutů, kteří provádí denně tento druh práce na pacientech ve svých ordinacích, klinikách a rehabilitačních centrech.

Jedna z našich nejmladších „odnoží”„vznikla také v Praze. Německá fyzioterapeutka Sigrid Klotzbach se před 8 lety účastnila kurzů RTN ve školícím centru v Berlíně. Byla udivena velkým počtem terapeutických možností této metody. Jelikož žila 5 let v Praze a měla již zkušenosti s dalším vzděláváním českých kolegyň a kolegů ve specifickém oboru dechové terapie, měla velký zájem na vybudování centra RTN i v Praze.

Díky důsledné a činorodé práci a pomoci pražské fyzioterapeutky Mgr. Kláry Bubeníčkové byla škola RTN založena. Studium RTN pod jejím vedením odpovídá mezinárodnímu standardu a i v České republice jsou do kruhů terapeutů této metody přijímáni jen profesionálové z řad zdravotníků, fyzioterapeutů a lékařů.

Specifika RTN

Již několik desítek let pracujeme se dvěma modely:

a) Vztah mezi makro a mikro systémem
Od padesátých let minulého století našel poznatek o souvislostech mezi částí těla a jeho celkem praktické uplatnění ve více terapeutických metodách, např. v nasální reflexní terapii, iridologii, v akupunktuře lebky dle Yamamota a v mnoha dalších. Tento fenomén projekce celého těla na jeho části nacházíme i v RTN. (Využíval ho již i doktor Fitzgerald.)

b) Analogie tvaru
Určité části těla, které jsou si tvarově podobné, mohou mít mezi sebou funkční souvislosti, i když jsou od sebe značně vzdáleny. Před desetiletími uplatnil tento poznatek MUDr. Nogier v Aurikuloterapii, kterou sám vyvinul, neboť i on věděl, že každá forma slouží nějaké funkci. Vyobrazení 2 ukazuje na zřejmou podobnost mezi obrysem sedícího člověka a jeho nohy. Výraz „ reflexní zóny” není použit v běžném smyslu funkce nervového systému, ale reflektuje zmenšené zobrazení celku v části těla.

Další znaky RTN:

 • RTN patří k metodám komplementární medicíny, u nichž v popředí stojí terapeuticko – funkční souvislosti jako nutný doplněk často příliš zdůrazňovaným ošetřením symptomu. Důležitý princip naší terapie: nebojujeme izolovaně proti symptomu nebo nemoci, ale podporujeme a stabilizujeme regenerační schopnosti a vitalitu, s jejíž pomocí dochází k samoregulaci.
 • Vycházíme z toho, že nemoc není lokální, nýbrž celkové dění, které se každého člověka dotkne sice rozdílně, ale na všech úrovních a ve všech vrstvách. Proto hrají u RTN kromě zón symptomu důležitou roli i zóny (v) pozadí.
  Příklad: u pacientů s lumbálními potížemi představuje zóna bederní páteře zónu symptomu.Individuální zóny pozadí se poznají na podkladě důkladné palpace celé nohy. Často jsou zatíženy následující zóny: krční páteř, pánevní vazy, sakroiliakální skloubení, oblast kyčlí a hýždí, břišní stěna, ledviny, střeva, orgány malé pánve. Rovněž jizvy, např. po operaci slepého střeva či jiných operacích břicha nebo zánětlivé zubní ložisko mohou mít spojitost s lumbálním syndromem.
 • RTN můžeme použít u všech věkových kategorií. Již miminka a malé děti, ale i dospělí a starší lidé reagují pozitivně na tuto manuální formu terapie. Jednou z jejích velkých předností je, že pomocí ruky se zprostředkovává jeden z nejdůležitějších léků dnešní doby – mezilidský dotek. Podle vnímavosti pacienta se individuálně dávkuje.
 • V průběhu desetiletí se vyvinula speciální technika hmatu, díky které se na jedné straně uplatní přesné terapeutické působení do tkáně nohou, na druhé straně je ruka terapeuta optimálně funkčně využívána tak, aby nedocházelo k žádnému jednostrannému přetěžování. U techniky metody se dbá na pravidla dynamiky a rytmu a zamezí se mechanickému tlaku. Během celkové výuky v RTN je k dispozici přes 30 rozdílných hmatů, které se těžko vysvětlují písemnou formou, ale je třeba je nacvičit v praxi.
 • Během výuky RTN je věnována zvláštní pozornost práci s bolestí (ať už se jedná o tu vyvolanou terapií či jinou).). Bolestje v naší moderní společnosti běžně chápánajako nepřítel a je snaha, ji co nejvíce potlačit. U RTN se ptáme po její příčině, a uznáváme bolest jako šanci ke změně: každý pacient může zažít, že lokální pocit bolesti na noze díky ošetření odpovídajících zón výrazně poleví, případně může úplně zmizet. Čímž prakticky zjistí, že bolest, se kterou pozitivně zacházíme, a která je ošetřena správným dávkováním, se ve své intenzitě změní. Tento otevřený přístup vůči bolesti neplatí jen na úrovni těla, ale i psychiky.

Prohlídka a palpace, vstupní vyšetření

Terapie probíhá tak, že pacient leží pohodlně na lehátku. Terapeut nejprve provede vyšetření pohledem, tzv. aspekcí. Následně vyšetří pacientovy nohy z hlediska statiky, stavu tkáně, kůže a nehtů ve vztahu k zátěži. Provede záznam do karty.

Nález na základě pohmatu, tzv. palpace se provede následovně: pomocí terapeutického hmatu se prohmatávají všechny zóny na noze v řádně seřazeném pořadí, které je rozděleno do 7 pracovních skupin. Ty zóny, které se prokázaly jako zatížené, se rovněž zanesou do karty.

Zatížené zóny se projevují:

 • na subjektivně pociťované bolesti v odpovídající zóně, která se objeví většinou neočekávaně
 • reakcí vegetativního systému, jako spontánní pocení dlaní, pocit sucha v ústech/normalizace tvorby slin, výkyvy dechového rytmu či v pocitu chladu nebo tepla, apod.
 • změnami v tkáních, zjištěnými na základě palpace

Již u prvního nálezu rozlišujeme mezi symptomovými zónami a zónami pozadí.
Příklad: přijde-li pacientka na terapii kvůli bolestem hlavy, do karty se jako symptomová zóna označí zóna hlavy. Jelikož terapii RTN řadíme k terapiím regulačním, zahrnujeme nejen symptomatiku, ale můžeme také léčit její pozadí, které vedlo k vyvolání bolesti. Zónami pozadí, které mohou vést k bolestem hlavy pacientky mohou být například: šíjové svalstvo, páteř se sakroiliakálním skloubením, játra, žlučník, střeva, ledviny (zvláště u hypertoniků) oblast genitálií, pánevní vazy, bránice, solarní plexus (kvůli tělesným bolestivým stavům a psychickému zatížení).

Průběh série ošetření

Po zjištění vstupního nálezu se pacienti dostaví jednou, dvakrát až třikrát za týden na 1/2 hodinovou terapii. Přitom zjišťujeme možné reakce, které nastaly v intervalech mezi jednotlivými ošetřeními a které máme na zřeteli při další terapii. Nejčastěji se projevují reakce v oblasti vylučovacích orgánů, střev, ledvin, kůže a sliznic. Mohou se však znovu objevit staré obtíže a onemocnění, které nebyly doléčeny, případně které byly potlačeny. V tomto případě jsou jejich projevy jen krátkodobé a slabé. Potěšující však je, že často již po první terapii dochází k významnému zlepšení symptomatiky. Také se upravuje kvalita spánku a psychického stavu.

Zóny, které se prokázaly jako zatížené, budou v průběhu terapie několikrát manuálně ošetřeny, individuálním dávkováním. Práce se zatíženými zónami je vždy přizpůsobena fyzickému a psychickému stavu pacienta. Při silné bolestivosti, případně při výskytu výrazných vegetativních reakcí, provádíme vyrovnávací hmaty. Klademe velký důraz na to, abychom s pacientem stále komunikovali, aby o intenzitě jednotlivých hmatů mohl spolurozhodovat, což napomáhá vzájemné důvěře.

Série ošetřování trvá v průměru 6 - 10 terapií.. U chronicky nemocných může RTN trvat i měsíce.

RTN nabízíme jako samostatnou terapii nebo v kombinaci s jinými metodami. Dobře se osvědčilo využití v rámci fyzioterapie.

Indikace a kontraindikace

Terapie reflexních zón na nohou je vhodná pro pacienty léčící se s celou řadou onemocnění. Indikace pro RTN mohou být:

 • akutní a chronické bolesti pohybového aparátu např. periarthritis humeroscapularis, nejrůznější symptomy a syndromy páteře, epikondylitis, posun pánve, obtíže v oblasti kyčlí a kolenou - poúrazová péče
 • akutní a chronické zatížení a onemocnění v oblasti urogenitálního traktu
 • funkční dechové a srdeční poruchy
 • poruchy trávicího systému
 • bolesti hlavy nejrůznějšího druhu a původu

Zkušenost s RTN kromě toho ukázala, že u pacientů s těžkou degenerativní chorobou (M. Bechtěrev, M. Parkinson, mukoviscidóza, roztroušená skleróza, rakovina, ochrnutí je možné zlepšit celou řadu průvodních jevů:

 • akutní záněty žil a lymfatického systému
 • infekční onemocnění, onemocnění s vysokými horečkami
 • onemocnění, vyžadující operativní řešení
 • gangréna na noze
 • psychózy ( s výjimkou léčby pod dohledem lékaře)
 • riziková těhotenství
 • revmatická onemocnění v akutním stádiu postihující klouby
 • cizí tělesa (např. následek válečných zranění) i v blízkosti životně důležitých orgánů
 • melanom na noze

Právě chronicky nemocní zvláště oceňují, když v jejich těžké nemoci zažijí kontinuální, vnímavý doprovod pomocí ošetření na nohou.

Jako u každé účinné terapie, i u RTN existují kontraindikace. Pro pacienty s níže vypsanými nemocemi není ošetření vhodné:

Specializovaná ošetření v rámci RTN

 • RTN při ošetřování jizev může pomoci ovlivnit jejich stav po fyzické stránce, ale také emoční zátěž s nimi spojenou.
 • Před lety jsme shromažďovali zkušenosti porodních asistentek, které zjistily, že ošetřování zón pánevních vazů přinášelo úlevu od potíží v těhotenství. Následně se vyvinulo i různorodé využití těchto zón u pacientů s chronickými a akutními obtížemi v oblasti pohybového aparátu.
 • Jako obzvlášť účinná se osvědčila terapie zón lymfatického systému, jako aktuální terapeutický doprovod, např. u pooperačního lymfatického otoku nebo při častých sklonech k běžné infekci.
 • terapeuticky lze využít vzájemné souvislosti mezi meridiány, které prochází oblastí nohou a mezi reflexními zónami.

Tato specializovaná ošetření pomocí RTN jsou součástí kurzů II. a III.

Možnosti využití RTN

RTN můžeme využít především ve fyzioterapii a to v rámci různých indikací, většinou jako sérii 6 až 12 ošetření.

Na klinikách a v rehabilitačních centrech se uplatňuje v rámci komplementární léčby, např. k podpoře funkce ledvin, střev, při ošetření páteře a lymfatického systému či jako paliativní prostředek ošetření.

Zdravotní sestry, případně zdravotní ošetřovatelé, ji používají v klinické praxi a u domácí péče ve smyslu krátkého akutního ošetření ke stabilizaci krevního oběhu u pacientů po operaci, ke zlepšení hojení ran a u pooperačního zadržování moči.

Obzvlášť kladně hodnocena je RTN také v rámci pediatrické péče. Děti přirozeně a bez předpojatosti reagují na minimální impulzy a ošetření tak může probíhat rychleji než u dospělých.

Některé porodní asistentky využívají RTN při přípravě na porod i v rámci poporodní péče.

Stále častěji je metoda používaná při péči o seniory, kde pomáhá ulehčovat různé obtíže spojené s věkem.

Shrnutí

 • metoda RTN je přehledná a systematická
 • je mnohem komplexnější než lokální masáž nohou. ohy jsou mikrosystémem a zároveň mají vztahk celému lidskému organismu.
 • manuální terapie umožňuje osobní přístup k pacientům a zprostředkovává důležité informace o jejich stavu pomocí dotyku.
 • lze ji kombinovat s mnohými dalšími lékařskými či terapeutickými metodami
 • její výsledky jsou přesvědčivé, protože můžeme zažít působení a změny spontánně již během terapiea také po ukončené sérii ošetření.
 • přímo oslovuje vlastní regenerační síly pacientů, neboť se vyhýbá technickým pomůckám
 • je nenáročná a ekonomická: nepotlačuje symptom, ale zabývá se i pozadím, které vedly k vzniku onemocnění.
 • ukazuje, že bolest nemusí být potlačována jako nepřítel, ale nabízí šanci ke změně.
 • můžeme ji nabídnout u všech věkových kategorií, v případě akutních i chronických onemocnění jako samostatnou nebo doplňkovou terapii.
 • pomocí terapeutického hmatu udává principy rytmu a dynamiky a přizpůsobuje se tak rytmu lidského těla.
 • terapeuti pomocí RTN pomáhají pacientům znovu navázat kontakt s jejich vlastním tělem a stát se tak všímavějšími k vlastním fyzickým a psychickým projevům
Autor
Hanne Marquardt, Prof.

Domagk-Weg 15, D-78126
Konigsfeld-Burgberg

Literatura

Odborná publikace „Praktisches Lehrbuch der Reflexzonentherapie am Fuss”
(Praktická učebnice terapie reflexních zón na noze),
nakladatelství Hippokrates, Stuttgard

Odborné otázky
Mgr. Klára Bubeníčková

Fyzioterapeutka, autorizovaná lektorka Reflexní zónové terapie na noze školy Hanne-Marquardt-Fussreflex® pro ČR a SR

+420 606 611 116info@reflexniterapienanohou.cz