+420 606 611 116

Informace ke zkouškám z RTN
(Reflexní zónové terapie na noze)
školy Hanne Marquardt

1. Všeobecné informace

Zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části. Zkouška by měla prokázat, že je kandidát/kandidátka schopen/schopna zodpovědně a odborně kompetentně provádět RTN.

2. Podmínky ke zkoušce
 • Absolvovat kurzy RTN (I - IV)
 • Poté alespoň čtyř měsíční praxe v RTN
 • Vlastní zkušenost prostřednictvím série RTN ošetření o minimálně šesti ošetřeních, která byla provedena terapeutem/kou školy Hanne Marquardt
 • Před praktickou a ústní zkouškou: účast na přípravném kurzu ke zkoušce.
3. Přípravný kurz ke zkoušce
 • Předpokladem jsou znalosti obsahu kurzů RTN.
 • Důkladné procvičování praktického využití obsahu kurzů na příkladu jednotlivých klinických obrazů (chorobopisů)
 • Příprava na zkušební situaci
 • Případné zopakování některých témat a zodpovězení otázek

Přípravný kurz trvá dva dny. Třetí den probíhá ústní a praktická část zkoušky; případně je nabídnut další zkušební den.

4. Písemná část zkoušky
 • Podmínkou písemné části zkoušky je odevzdání tří zdokumentovaných sérií ošetření v rozsahu 8-10 ošetření v sérii.
 • Z toho musí být jedna série ošetření zpracována velmi podrobně (viz. 4.2.: Písemná práce)
 • Je hodnocena písemná práce a k ní náležící dokumentace. Hodnocení není závislé na pozitivním výsledku série ošetření
 • Podrobná písemná práce, stejně jako 3 karty pacienta (vše 2x) by měly být zkoušející školou RTN obdrženy nejpozději 2 měsíce před plánovaným termínem ústní a praktické zkoušky.
4.1. Tři zdokumentované série ošetření (karet pacienta)

BEZPODMÍNEČNĚ ŽÁDÁME O DOBROU ČITELNOST!

Existuje elektronická podoba karty pacienta pro písemnou část zkoušky, kterou můžete vyplnit na PC, poté vytisknout a poslat poštou. Na základě Vašeho přihlášení na tento kurz, Vám elektronickou podobu karty na Vaše vyžádání zašleme!

Dokumentace by měla zahrnovat:

 • Důvod k ošetření (diagnóza)
 • Úplná anamnéza
 • Vstupní vyšetření, resp. nález
 • Následující ošetření (ošetřované zóny, vyrovnávací a eutonické hmaty atd.)
 • Reakce během ošetření a mezi jednotlivými ošetřeními
 • Zahrnutí vzájemných souvislostí (např. obličej, se zuby), ošetření jizev, pánevních vazů, lymfatického ošetření atd.
 • Doplňková opatření a doporučení
 • Závěrečné vyšetření, resp. závěrečný nález a výsledek ošetření – slovně

Prosíme o zaznamenání, pakliže při dotazování na některé body anamnézy nebo na reakce nejsou žádné poznámky.

4.2 Písemná práce
 • Podrobné rozepsání (na 2-4 stránky) ukončené série ošetření
 • Provedení podle možností na PC, psacím stroji, řádkování 1,5
 • Přiložení klasické dokumentace (karty pacienta) viz. 4.1
Obsah písemné práce

Prosíme o využití následujících témat jakožto nadpisů pro jednotlivé kapitoly Vaší dlouhé dokumentace:

 • Celkový dojem při setkání s pacientem/pacientkou na začátku série ošetření, např. držení těla, kůže, tkáň, nálada/naladění atd.
 • Důvod k ošetření
 • Možné cíle/stěžejní zaměření ošetření
 • Dokumentace reakcí, jakým způsobem jste na ně reagovali/opatření s odůvodněním
 • Zařazení vzájemných souvislostí (např. obličej, zuby), ošetření jizev, pánevních vazů, lymfatického ošetření atd.
 • Zvolené vyrovnávací a eutonické hmaty, ošetření zaměřené na vegetativní vyrovnání, v tomto případě s odůvodněním
 • Pozorování změn na duševní a emocionální úrovni
 • Doporučená opatření a individuální cvičení
 • Celkový dojem na konci série ošetření
 • Reflexe ukončené série ošetření a vlastní hodnocení
 • Pochopitelná rozvaha o ošetření a odůvodnění zvolených rozhodnutí
 • Všechny 3 karty prosíme předat v dvojím provedení (kopie).
5. Praktická a ústní zkouška

Zkoušený si své zkušební téma vytáhne z nabídky připravených témat. K tomu dostane „kartu pacienta“ s diagnózou a částečně vyplněnou anamnézou. Následně má zkoušený 15 min. čas na přípravu ke zkoušce:

 • Úvodní rozhovor s pacientem (o čem musí být pacient na začátku série ošetření informován)
 • Uložení pacienta, „srovnání“ terapeuta (vnitřní řád terapeuta – nohy na zemi, držení těla, vzdálenost od pacienta, dechový rytmus)
 • Doplnění anamnézy, např. doptání se na kontraindikace, léky atd.
 • Získání vstupního nálezu: aspekce, palpace včetně zákresu zatížených oblastí do karty
 • Slovní popis a využití různých hmatů z kurzu I-III, také vyrovnávacích a eutonických hmatů viz seznam hmatů
 • Zacházení s reakcemi pacienta během ošetření i v intervalech mezi jednotlivými ošetřeními.
 • Naplánování a částečné provedení následujících ošetření, např. dávkování hmatů podle reakce pacienta, zacházení s akutními obtížemi, rozhodnutí se pro lymfatické ošetření, ošetření jizev atd.
 • Využití souvislostí (témata tematických bloků I a II/ II. kurzu)
 • Vhodná doplňková opatření, vlastní procvičování/cvičení pacienta
 • Ukončení ošetření, např. odpočinek, termofor, informování o možných reakcích (informace pro pacienty)

Během přípravy i samotné zkoušky má zkoušený k dispozici následující pomůcky:

Obsah praktické a ústní zkoušky:

Samostatné naplánování a částečné provedení série RTN ošetření na základě vytaženého tématu:

Zkouška trvá maximálně 60 minut, účastní se jí jeden zkoušející a jeden přísedící lektor/ka.

6. Hodnocení
 • Zkoušený je hodnocen z odborného hlediska i z hlediska zacházení s pacientem
 • Hodnocení probíhá podle bodové škály. Každá část zkoušky musí být absolvována s alespoň 70% z maximálního počtu bodů
 • Výsledek zkoušky zní „obstál/a“ – „neobstál/a“

Bezprostředně po ukončení praktické a ústní zkoušky všech zúčastněných následuje čas na zpracování a ohodnocení zkoušejícími výsledků zkoušky a následné sdělení výsledku skupině zkoušených.

7. Poplatek
 • Poplatek za 2 opakovací dny 4350 Kč
 • Poplatek za zkoušku (písemnou, praktickou, ústní) 4350 Kč
8. Termíny a přihlášky ke zkouškám

Ke zkoušce se můžete přihlásit nejpozději tři měsíce před termínem přípravného kurzu a zkoušky.

Přihláška ke zkoušce je platná od momentu obdržení výše uvedených podkladů zkoušející školou. Přihlášku a požadované podklady prosím posílejte na lucie@reflexniterapienanohou.cz nebo na poštovní adresu: Mgr. Lucie Kleníková, Terapea, Veletržní 528/19, 170 00, Praha 7.
S podáním přihlášky ke zkoušce zároveň uchazeč souhlasí se zkušebním řádem.

 • Kopie potvrzení účasti na kurzech RTN, resp. alespoň termíny Vámi absolvovaných kurzů RTN k dohledání
 • Písemné potvrzení série RTN ošetření (min. alespoň 6 ošetření), kterou jste absolvoval/a na sobě, a která byla provedena terapeutem/kou RTN školy H. Marquardt (Toto potvrzení můžete ev. po předchozí domluvě přinést s sebou až na přípravný kurz. Nezapomeňte, že tato vlastní zkušenost RTN je jednou z podmínek přihlášení ke zkoušce!)
 • Kopie úhrady platby za přípravný kurz a zkoušku.

Nezapomeňte prosím odeslat písemnou práci, resp. 2 x 3 zpracované kazuistiky (karta pacienta) nejpozději 2 měsíce před termínem ústní a praktické zkoušky! Tyto zpracované kazuistiky zůstávají zarchivované ve zkoušející škole. Kazuistiky prosím posílejte na poštovním adresu: Mgr. Klára Bubeníčková, Terapea, Veletržní 528/19, 170 00, Praha 7.